مکان: استان کرمانشاه، شهرستان ثلاث‌باباجانی، کتابخانه ثلاث‌باباجانی
نام کتابداران: هدی حسینی، رقیه امیری، شیوا تیموری
نام کتاب: قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب
تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۳

امروز در کتابخانه با کودکان در مورد عطار نیشابوری صحبت کردیم زیرا روز بزرگداشت عطار نیشابوری نزدیک بود.
به همین دلیل زندگینامه عطار را برای کودکان خواندیم و نام آثار او را به کودکان گفتیم، سپس تصمیم گرفتیم تا کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب که داستان‌های شیخ عطار است را برای کودکان بلندخوانی کنیم، به همین جهت داستان مار و مارگیر را انتخاب کردیم تا برای کودکان بلندخوانی کنیم.
داستان مار و مارگیر، در مورد مرد مارگیری بود که توسط حیله توانسته بود مار بزرگ پیر را بگیرد.
بعد از اتمام داستان، کودکان داستان دیگری از کتاب را بلندخوانی کردند.
همچنین برای فعالیت پس از بلندخوانی با کودکان تصمیم گرفتیم تا با استفاده از مقوا و ماژیک و کاغذ رنگی و برگه A4 پوستر آرامگاه عطار نیشابوری را درست کنیم.