استان لرستان، شهرستان دورود، شهریور ۱۴۰۰

نام مربی: آرام مهرزاده

برای ایجاد ارتباط با دیگران، کودکان نیاز دارند احساس‌های دیگران را از روی حالت‌های چهره‌ی آن‌ها تشخیص دهند و نیز بتوانند احساس‌های گوناگون خود را بشناسند و به موقع نشان دهند.

خانواده‌ها و مربیان و کتابداران با خواندن کتاب برای کودکان و تشویق آن‌ها به نگاه کردن به تصویرها و شناخت حالت‌های چهره‌ی شخصیت‌ها، می‌توانند از یک سو به گسترش دامنه‌ی واژگان کودک یاری برسانند و از سوی دیگر توجه آن‌ها را به حالت‌های چهره‌ی افراد پیرامون خود جلب کنند.

شناخت و آگاهی درباره‌ی احساس‌ها از مهارت‌های اجتماعی است و کودکان را برای روبه‌رو شدن با چنین احساس‌هایی آماده می‌کند. آن‌ها با درک این احساس‌ها می‌توانند واکنش مناسبی داشته باشند و خود را به درستی بروز دهند.
مربی مهد کودک و کتابخانه مهرآفاق خانم آرام مهرزاده با مهارت کودک را هدایت می‌کند و او را یاری می‌دهد تا از راه بازی و سرگرمی احساس‌های خود را بهتر بشناسد و بروز دهد.