آیا این برنامه به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده است؟

خوشبختانه به سبب آموزش پیوسته مربیان ، ارزیابی های گسترده این طرح نشان از موفقیت های چشمگیر آن دارد. سایت خوانک وابسته به موسسه با انتشار گزارش های دقیق از این این طرح در مناطق گوناگون به خوبی نشان می دهد که چگونه و تا چه میزان این طرح با هدف های از قبل تعیین شده خود رسیده است.