این برنامه از سوی چه افراد و سازمان هایی پشتیبانی و اجرا می شود؟

طراح و مجری این طرح موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است. اما برای اجرای آن در مناطق محروم از سوی نیکوکاران در مناطق مختلف از تهران و یزد گرفته تا اصفهان و بم پشتیبانی می شود. در جنوب خراسان نیز این طرح با حمایت جامعه یاوری فرهنگی که نهادی غیر دولتی و مدرسه ساز است ، رو به گسترش است.