این برنامه تا به امروز در چه مراکز و استان هایی اجرا شده است؟ میزان استقبال چگونه بوده است؟

این برنامه اکنون در جنوب خراسان در مهد کودک ها و پیش دبستانی های شماری از روستاهای دو منطقه نهبندان و قائن ، در آذربایجان ، در شماری از مهد روستاهای هریس ، در حاشیه شهر یزد در منطقه ای محروم به نام حسن آباد مشیر ، در سه منطقه یزدآباد ، ارزنان و حصه در حاشیه شهر اصفهان ، در بم در دو مرکز شبانه روزی ، در چهار مرکز کودکان کار و خیابان تهران در محمود آباد ، خاوران ، مولوی و شوش ، برای کودکان مرکز زنان سرپرست خانوارآوای ماندگار درمولوی، شیرخوارگاه آمنه در تهران، بیمارستان محک ، مرکز کودکان بی سرپرست در شهریار کرج با پشتیبانی افراد نیکوکار با موفقیت و استقبال گروه های هدف در حال اجراست.