روش و شیوه ارائه محتوای این برنامه چگونه است؟

برنامه « با من بخوان» خودش را با همان شعار پیش گفته و یک لوگوی آشنا به همگان معرفی می کند. محتوای برنامه هم که کتاب های مناسب و راهنمای کار با این کتاب ها است، در کیسه های کتانی که نشانه ایی از همسازی این برنامه با آرمان های محیط زیستی است ارائه می شود.