هدف اصلی از اجرای این برنامه چیست؟

هدف روشن برنامه با من بخوان ترویج خواندن در لایه ها و قشرهای گوناگون اجتماعی است ، برای دگرگون ساختن ذهن کودکان و نوجوانان از ذهن نابارور به ذهن بارور، از ذهن خسته به ذهن پویا، از ذهن بی پرسش به ذهن پرسشگر تا از این راه کودکان و نوجوانان بیاموزند که جامعه ای پویا و خلاق را همگان و در مشارکت با هم می سازند. برنامه با من بخوان در پی دستیابی به جامعه ای است که در آن فرهنگ و هنر برترین ارزش ها شمرده می شوند. از این رو این برنامه می خواهد گامی باشد در کنار گام های دیگر تا با کتابخوانی و اندیشه ورزی ،‌جامعه ای خلاق و شکوفا ، سازنده و آفرینشگر و به دور از خشونت ساخته شود. جامعه ای که کودکان و نوجوانان ، ارزش های انسانی و اخلاقی را را از راه دانش اندوزی و فرهنگ و ادب بیاموزند و در در وجود خود بارور و شکوفا کنند.