موقعیت مکانی: تهران (خاوران)
گروه سنی کودکان: ۷ تا ۱۶ سال
پایه تحصیلی کودکان: پایه‌های سوادآموزی یک و دو
تعداد مربیان :  ۳ آموزگار
تاریخ آغاز: مهر ۹۹

نمونه فعالیت‌های انجام شده در انجمن حمایت از کودکان کار مرکز خاوران: