موقعیت مکانی: تهران (مولوی)

گروه سنی کودکان: ۷ تا ۱۶ سال
پایه تحصیلی کودکان: اول و دوم دبستان، سوادآموزی یک و دو
تعداد مربیان :  ۵ آموزگار
تاریخ آغاز: مهر ۹۹