موقعیت مکانی: سیستان و بلوچستان، عشایر زاهدان، روستای سم پیر محمد (سام)
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه: مریم رودنی
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: آذر 97
پشتیبان: گروهی از نیکوکاران