موقعیت مکانی:زهک، خیابان مطهری، دبستان نجمه
تعداد اعضاء: 
مسئول کتابخانه:خانم آتش‌پنجه
تلفن:
تاریخ آغاز به کاراردیبهشت 97
پشتیبان: جهانگیر پورصمیمی