موقعیت مکانی:زهک، خیابان مطهری، دبستان نجمه
مسئول کتابخانه:خانم آتش‌پنجه
تاریخ آغاز به کاراردیبهشت ۹۷
پشتیبان: جهانگیر پورصمیمی