آواوررزی با سی‌بی‌لک، ساری، تیر۹۸

ابتدا آواها و داستانک‌های قبلی با بچه‌ها مرور شد، سپس داس…
2019-07-21/توسط نرگس پرسنده

لولوپی+۰، ساری، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نرگس پرسنده

لولوپی+۰ ساری تیر ۹۸

2019-06-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، ساری، اردیبهشت۹۸

2019-05-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک لاکی پیر، ساری، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نرگس پرسنده

آموزش واک ای، بهشهر، اردیبهشت۹۸

واک ای از بسته‌ی آواورزی را با بچه‌ها کار کردیم.

مربی: خانم‌ عالیش…
2019-05-20/توسط نرگس پرسنده

آموزش واک او، بهشهر، اردیهشت۹۸

2019-05-20/توسط نرگس پرسنده

سفالگری، بهشهر، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک دوم آواورزی، بهشهر، اردیبهشت۹۸


2019-05-20/توسط نرگس پرسنده

آموزش واک ا، بهشهر، اردیبهشت۹۸

2019-05-20/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی لولوپی+۰، ساری، اردیبهشت۹۸

بیسته‌ی ریاضی آموز لولوپی+۰ و داستانک هفت گوش بال را برای کودکان بلند…
2019-05-16/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک دوم سی‌بی‌لک، بهشهر، اردیبهشت۹۸

2019-05-16/توسط نرگس پرسنده