معرفی با من بخوان در استان قم

پاییز سال ۱۳۹۷ خانم نسرین رشتی‌زاده دو مرکز را در قم برای راه‌اندازی کتابخانه‌های کودک‌محور با من بخوان معرفی کردند و با پیگیری‌های ایشان و همکاری مسئولین این دو مرکز، کتابخانه‌های بهار و ویستا از زمستان این سال به گروه کتابخانه‌های با من بخوان پیوستند.

با فعالیت زهرا شوندی، ترویج‌گر با انگیزه‌ی با من بخوان و با جذب پشتیبانی مالی از فعالات اقتصادی شهر قم برای راه‌اندازی کتابخانه‌های بیشتر، کتابخانه‌ی آرزو نیز از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در این شهر آغاز کرد.

با آغاز به کار این کتابخانه‌ها، کودکان در منطقه‌های مختلفی از شهر قم می‌توانند از کتاب‌های باکیفیت و نشست‌های بلندخوانی با من بخوان بهره ببرند.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان قم: