از روی نماکارت‌های فارسی‌آموز نخودی و نماکارت‌های الفباورزی شکل واک‌های الفبا را کشیدیم. همچنین ریاضی کار شد.
آموزگار: فرهاد کرمی
مکان برگزاری: انار رود، لرستان، دبستان شهید باهنر