بلندخوانی بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک با دانش‌آموزان پایه‌ی اول

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: بنجار، زابل

بیشتر بخوانید: