فعالیت قبل از بلندخوانی:

قبل از خواندن داستانک از بچه‌ها پرسیده‌ شد که آیا زرافه دیده‌اند و کسانی که دیده بودند در مورد آوای آن صحبت کردند.

 فعالیت بعد از بلندخوانی:

با توجه به کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک همچنین لولوپی در مورد مفهوم بلند و کوتاه صحبت شد و با استفاده از مواد بازیافت روی این مفهوم کار شد.

با انداختن تاس هر عددی که دیده می‌شد، به همان اندازه گردن زرافه بلند می‌شود.

آواورزی با سی‌بی‌لک و فعالیت مربوط به داستان اژدهای مهربان سر اژدها را کپی کردم و برای بدن از برگ به‌صورت چاپ استفاده کردیم.

مربی: فاطمه خضری

محل اجرا: کودکستان مهر و ماه کرانی اوز

بیشتر بخوانید: