بچه‌ها با استفاده از عروسک‌های انگشتی نمایش در حضور رئیس اداره‌ی آموزش و پرورش اجرا کردند.

مربی: رقیه باقری

بیشتر بخوانید: