بلندخوانی کتاب المر نوشته‌ی: دیوید مک‌کی توسط دانش‌آموز و اجرای برنامه با من بخوان