برای بلندخوانی امروز، کتاب «تق تق ماا‌ گاوهایی که تا‌یپ می‌کنند» را انتخاب کردیم و لذت و درک این بلندخوانی را با رفتن به طویله همراه کردیم.

مربی: خانم فرخنده رنجور نوری