کتاب تخم پنگوئن امپراطور نوشته‌ی: مارتین جنکینز را برای بچه‌ها بلندخوانی کردی.

مربی: خانم شاهسون

محل اجرا: دبستان حدیث ورامین