پیش از بلندخوانی:

ابتدا، درباره‌ی دوخت و خیاطی با کودکان گفت‌وگو کردیم. حتی، متوجه شدیم مادر تعدادی از آن‌ها خیاط هستند. سپس، داستانک‌چهارم از  کتاب  «داستانک‌های خرگوش حکیم» را بلندخوانی کردیم.

پس از بلندخوانی:

با استفاده از سوزن، پارچه و قیچی، سه نوع دوخت (ساده، دندان موشی و زنجیره‌ای) را به آن‌ها آموزش دادیم. ابتدا، اسم‌هایشان را روی پارچه نوشتند و سپس روی آن را دوختند.

مربی: خانم‌ها، راشدی و اسدنژاد