کتاب رفتم به باغی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

محل اجرا: کتابخانه‌ی سرپل ذهاب