پیش از بلندخوانی کتاب «المر»، در مورد تفاوت‌ها گفت‌وگو کردیم. برای درک بهتر موضوع، مثال‌هایی از جمله تفاوت ظاهری انسان‌ها مانند قد، وزن و جنسیت آوردیم. سپس، کتاب را بلندخوانی کردیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، سوالاتی از بچه‌‎ها در مورد داستان پرسیدیم، به عنوان نمونه: المر چه رنگی است؟ چرا المر سبب شادی دیگر فیل‌ها بود؟ چگونه المر رنگ خود را تغییر داد؟

هدف از بلندخوانی کتاب «المر»،آشنایی با تفاوت‌ها، اشکال هندسی و رنگ‌ها بود.‎‌

مربی: خانم‌ها، اسدنژاد و انگوری