بلند خوانی و انجام فعالیت‌های کتاب چه وچه وچه، یک بچه-کتابخانه با من بخوان- استان لرستان-شهر خرم آباد، *روستای بهرامی، مهد امید، مهد امام رضا ومهد مهر ناز.
کتابدار شهره کوشکی.
*روستای بهرامی: استان لرستان، شهرستان خرم آباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه غربی، روستای بهرامی