کتاب، دلتنگی‌های تابستان‌ را کم و گرمای دوستی‌مان را افزون می‌کند.