امروز بچه‌ها مهمان سر کلاس داشتند. مهمانی که خیلی دوست داشتند بدانند چه کسی است .

بچه‌ها هرکدام برای مهمانمان اسمی می‌گفتند. بچه‌ها اسم‌های مختلفی می‌گفتند.: زهرا، موش، آهو، لودر

تا اینکه یکی از بچه‌ها گفت: کتاب.

امروز کتاب آواورزی برای اولین بار مهمان بچه‌ها بود. به همه‌ی بچه‌ها کتاب دادیم و با دقت زیادی نگاه می‌کردند. آنقدر محو تماشای کتاب شده بودند که دوست نداشتند کتاب را تحویل بدهند. برای گربه‌ای که تو کتاب بود هر کدام از بچه‌ها اسمی می‌گفت. گربه‌ی خوابالو. گربه‌ای سیبیل بلند و…

اسم گربه را به بچه‌ها گفتیم: سی‌بی‌لک و از بچه‌ها پرسیدیم چرا بهش می‌گیم سی‌بی‌لک که علی‌رضا شاپوری گفت: چون سیبیل بلند داره. همه‌ی بچه‌ها مثل گربه راه می‌رفتند و آوای گربه را در می‌آوردند .

هدف از کتاب خوانده شده: آشنا شدن بچه‌ها با آواهای مختلف و اینکه آیا گربه تخم‌گذار است یا پستاندار؟

دقت و تمرکز بچه‌ها به عکس کتاب و خانه سی‌بی‌لک و… فعالیت در نظر گرفته شده .

صورت همه بچه‌ها را مثل گربه طراحی کردیم .

وسایل موردنیاز: دادن کتاب به همه‌ی بچه‌ها، سی‌بی‌لک، رنگ و قلم‌مو برای طراحی

مربیان: خانم نعمتی، انگوری، قاسمی