قبل از آموزش شعر روباه و کلاغ را برای کودکان پخش کردیم. سپس داستانی در مورد دم روباهی مکار برای کودکان تعریف کردیم و از این راه سعی کردیم ویژگی‌های ظاهری و ذاتی روباه را به کودکان بیاموزیم.

واک را معرفی کردیم با ریتم و دست زدن شعر آن را خواندیم سپس در مورد واژه‌ها و مفاهیم جدید درون شعر گفت‌وگو کردیم که نکته جالبی را متوجه شدیم.

کودکان افغانستانی معنی واژه کام را به خوبی می‌دانستند و در گفتارشان به کار می‌بردند.

سپس کودکان با رنگ آمیزی رشته‌های ماکارونی رنگین کمان درست کردند.

مربی‌ها: رمضانی و ایشانی