آموزش واک س و اجرای نمایش ننه نارنج از کتاب آواورزی

مربی: هما ریگی

محل اجرا: دبستان آمنه  هوشک ، سراوان

بیشتر بخوانید: