کتاب آواورزی(فصل دو) داستانک یک

ابتدا از داستانک قبلی سوال‌هایی پرسیدیم برای مثال پرسیدیم لباس مامان گربه چه رنگی است؟ چه شکلی است؟ که پاسخ دادند: صورتی و خال خالی است و چند بچه دارد؟ گفتند: چهار بچه، همچنین تصویر مامان گاو، اردک، مرغ  و قورباغه را نشان دادیم و از آن‌ها خواستیم آوای هر یک را بگویند که کودکان با علاقه این کار را انجام دادند.

بعد داستانک را برایشان خواندیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم.

از کودکان پرسیدیم سی‌بی‌لک از بچه گربه‌ها چه خواست؟ گفتند: خواست که برایش آواز بخوانند و بچه گربه‌ها همگی آواز خواندند بعد با کودکان آواز بچه گربه‌ها را خواندیم. همچنین نام‌های بچه گربه‌ها را به کودکان یاد دادیم و نام آن‌ها را چندین بار تکرار کردیم.

برای فعالیت هر چند نفر از کودکان ماسک یکی از بچه گربه‌ها را با مقوا درست کردند.

بلندخوانی نوبت عصر مانند نوبت صبح بود و برای فعالیت آن با ماسک بچه‌گربه‌هایی که کودکان نوبت صبح درست کرده بودند نمایش اجرا کردند.

مربیان: فریده جوزی، منیژه نصیری، زینب بابایی

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: