از کودکان خواستیم حدس بزنند امروز سی‌بی‌لک و بچه‌گربه‌ها کجا می‌خواهند بروند هر یک از آن‌ها چیزی گفتند: می‌روند آوای فیل را بشنوند، می‌روند به گردش، می‌روند بازار و… گفتیم: بله می‌روند آوایی را بشنوند اما آوای چی؟ بعد آن‌ها را در این حدس و گمان راهنمایی کردیم و گفتیم امروز می‌خواهند آوای وسیله‌ای را بشنوند که ما در آشپزخانه از آن استفاده می‌کنیم فکر می‌کنید چیست؟ بازهم هرکدام از کودکان چیزی گفتند: آوای قاشق چنگال، آوای گاز، آوای قوری.

به آن‌ها گفتیم: نزدیک شده‌اید ولی آن وسیله همکار قوری است، یکی از کودکان گفت سماور. به‌این‌ترتیب حدس زدند و داستانک را برایشان خواندیم.

بعد به گفت‌وگو، پرسش و پاسخ و تصویر خوانی با کودکان پرداختیم، آوای قل قل سماور را تکرار کردیم و شعر آن را خواندیم. از آن‌ها پرسیدیم بچه‌ها وقتی سماور قل قل می‌کند می‌خواهد چه بگوید؟  پاسخ دادند، می‌گوید آماده‌شده، پرسیدیم چی آماده‌شده گفتند: آب جوش تا چای درست کنند. یکی از کودکان گفت وقتی آب به درودیوار سماور می‌خورد قل قل می‌کند. پرسیدیم پایین لباس خاله پیرزن چه شکلی است گفتند توپ توپی.

کودکان با دیدن خاله پیرزن در تصویر کتاب، یاد مادربزرگ‌های خودشان افتادند و گفتند مادربزرگ ما هم مثل این عینک دارد.

پرسیدم کدام‌یک از بچه‌گربه‌ها توی تصویر کتاب نیستند؟ آن‌ها با دقیق‌تر نگاه کردن به تصویر کتاب، پاسخ دادند هن‌آ و بی‌آ.

برای فعالیت در هر دو نوبت تصویر سماور را به آن‌ها دادیم تا رنگ کنند و دور آن را قیچی کنند و دربیاورند و در حین کار آوای سماور را تکرار کنند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید:

آواورزی

از کودکان پرسیدیم شما دوست دارید امروز سی‌بی‌لک و بچه‌گربه‌ها کجا بروند و آوای چه کسی را بشنوند، کودکان پاسخ‌های مختلفی دادند، مانند: من دوست دارم به آسمان بروند و آوای پرنده‌ها را بشنوند، به شهر بروند و…به خواست خود کودکان کتاب را سریع باز و بسته کرده و از کودکان خواستیم سریع ببینند و بگویند داستانک امروز چیست؟

که آن‌ها باعلاقه و دقت به کتاب نگاه می‌کردند و پاسخ می‌دادند. بعد که کودکان تصویر را کامل دیدند گفتند: امروز موسیقی گوش می‌کنند. داستانک را برایشان خواندیم و به پرسش و پاسخ و گفت‌وگو پرداختیم. از آن‌ها سؤال کردیم شما تابه‌حال کدام‌یک از وسایل موسیقی را دیده‌اید. کودکان گیتار، طبل و پیانو را که در کارتون دیده بودند نام بردند.

یکی از آن‌ها با دست، ادای گیتار زدن را درآورده و با دهان صدای آهنگش را درآورد. دیگری هم با انگشتانش حالت پیانو زدن را نشان داد. شعر داستانک را با آن‌ها خوانده و تکرار کردند.

برای فعالیت هر دو نوبت وسیله بلز را به کلاس آورده و به کودکان دادیم تا آهنگ بنوازند، کودکان باعلاقه این کار را انجام دادند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری و در نوبت عصر وحیده امامی

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش

درباره صدای سی‌بی‌لک و بقیه حیوانات در تصویر را باهم تقلید صدا کردیم پرسش و پاسخ درباره آنچه کودک در تصویر می‌بیند انجام شد با کاغذ رنگی جوجه خاله مرغِ را درست کردیم و شعر جوجه جوجه طلایی را که قبلاً آموزش‌دیده بودیم را خواندیم  و باهم بازی کردیم ( سی دی) سی‌بی‌لک را پخش کرده و باهم همخوانی کردیم.

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: آوای ماندگار، شوش