کتاب آواورزی داستانک یکم از فصل چهار

اول آوای زرافه و بره و بزغاله و رعد برق و… را از کودکان پرسیدیم و همه باهم تکرار کردند.

بعد تصویر داستانک جدید را مقابل کودکان گرفته و پرسیدیم فکر می‌کنید امروز سی‌بی‌لک با بچه‌گربه‌ها کجا می‌روند هرکدام از کودکان چیزی گفتند: دارند می‌روند در خیابان چرخی بزنند، دارند به یک جای دور می‌روند، دارند می‌روند هندوانه بفروشند و…

بعد گفتیم حالا داستانک را بخوانیم ببینیم کجا می‌روند و داستانک را برایشان خواندیم. در حین خواندن صدای  قار قیر کردن کامیون سی‌بی‌لک را کودکان تکرار کردند و شعر آن را باهم خواندیم.

بعد از خواندن به گفت‌وگو پرداختیم برای مثال پرسیدیم صدای کامیون سی‌بی‌لک چگونه بود گفتند: قار قیر می‌کرد.

پرسیدیم پشت کامیون چه می‌بینید گفتند: بچه‌گربه‌ها هستند هندوانه هست و نام بچه‌گربه‌ها را پرسیدیم بعد پرسیدیم هن‌آ کجا نشسته است گفتند روی هندوانه‌ها، پرسیدیم می‌آ سمت چپ است یا راست، گفتند سمت راست، سی‌آ کجا نشسته است گفتند: پایین هندوانه‌ها

پرسیدیم کامیون سی‌بی‌لک چه رنگی است گفتند: نارنجی و…

برای فعالیت آن کودکان با مقوا کامیون سی‌بی‌لک را درست کردند و هندوانه‌ها و بچه‌گربه‌ها را هم درست کردند و پشت کامیون چسباندند.

بلندخوانی و فعالیت نوبت عصر مانند نوبت صبح بود با این تفاوت که برای فعالیت نوبت عصر کودکان کامیون را بارنگ انگشتی روی برگه کشیدند و رنگ کردند و هندوانه و بچه‌گربه‌ها را هم‌پشت کامیون کشیدند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید:

آواورزی داستانک پنجم

قبل از خواندن کتاب از کودکان پرسیدیم تا حالا توی خواب خروپف کردید همه گفتند: بله پرسیدیم چطوری و کودکان همه باهم صدای خروپف کردن را تکرار کردند. بعضی از کودکان گفتند: بابابزرگ من در خواب خروپف می‌کند و یکی از کودکان گفت: یک‌بار بابا جون من یک‌جوری خروپف کرد که من ترسیدم.

بعد داستانک را برایشان خواندیم و در حین خواندن با کودکان صدای خروپف کردن هر یک از بچه‌گربه‌ها را تکرار کردیم.

بعد از بلندخوانی به گفت‌وگو درباره داستانک پرداختیم برای مثال از کودکان پرسیدیم سی‌آ قبل از خوابیدن از مامانش چی پرسید، گفتند: پرسید من توی خواب چطوری خروپف می‌کنم پرسیدیم مامانش چی گفت بچه‌ها کمی فکر کردند و هرکدام چیزی گفتند. گفتیم: سی‌آ توی خواب پوف‌وپوف می‌کرد.

و به همین ترتیب آوای خروپف هرکدام از بچه‌گربه‌ها را از کودکان سؤال کردیم و دوباره با کودکان باهم تکرار کردیم.

همچنین از کودکان پرسیدیم لحافی که گربه‌ها روی خودشان انداخته بودند چه شکلی بود بعضی گفتند چهارگوش و بعضی گفتند چهارخانه. پرسیدیم چه کسی کنار می‌آ خوابیده است گفتند: هن‌آ و…

برای فعالیت آن اشکال هندسی را به‌صورت قرینه روی چوب بستنی کشیدیم و بعد آن‌ها را در هم بر هم کرده و به کودکان دادیم تا نصفه هر شکل را پیدا کنند و در کنار نصفه دیگر بگذارند تا شکل هندسی کامل شود.

بلندخوانی و فعالیت نوبت عصر مانند نوبت صبح بود.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش