داستانک دوم از کتاب آواورزی را با بچه‌های پیش‌دبستانی بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی به درست کردن ماسک و اجرای نمایش پرداختیم.
مربی:اکرم نصیری
محل اجرا: مدرسه‌ی رقیه، پیش دبستانی نصیر‌آباد، منطقه کوهرنگ

بیشتر بخوانید: