بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک را دانش‌آموزان کار کردم و سپس از آن‌ها خواستم آواها را با صدای بلند تکرار کنند.

مربی: رامین

محل اجرا: کتابخانه‌ی گورانکش، نردان، زرآباد

بیشتر بخوانید: