گزارش کتابخانه، مهد کوشا

عنوان فعالیت: ساخت شرشره برای تزیین کتابخانه در شب یلدا