پیش از بلندخوانی:

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، برای بازدید به کتابخانه صدرالواعظین رفتیم. ابتدا، مربی شعر سلام را برای بچه‌ها خواند.

پس از بلندخوانی:

سپس، کتاب «المر» را بلندخوانی کرد. در فعالیت پس از بلندخوانی، بچه‌ها را به دو گروه تقسیم کردند که هر گروه مشغول درست کردن المر شد و در پایان، کلاس بلندخوانی با بازی و خوردن تغذیه به پایان رسید.

محل اجرا: خوانسار، کتابخانه صدرالواعظین