ابتدا، نمایش داستان را اجرا کردیم. پیرزن وارد مطب دکتر می‌شود و با صدای بلند سراغ خانم دکتر را می‌گیرد، دکتر می‌گوید مادرجان آهسته‌تر صحبت کن من صدای شما را می‌شنوم، پیرزن که گوشش آسیب دیده دوباره با صدای بلند مشغول صحبت کردن می‌شود. طه که منشی پزشک است از پیرزن می‌خواهد تا هزینه‌ی ویزیت را پرداخت کند. دکتر بعد از معاینه‌ی گوش پیرزن به او سمعک می‌دهد و حالا پیرزن قادر است صدای کم را هم بشنود.

سپس، کتاب «مامان جیغ جیغو» را بلندخوانی کردیم و بعد طه کتاب را تصویرخوانی کرد.

مربی: فرشته و ندا