فعالیت قبل از بلندخوانی:

سؤالاتی از بچه‌های کلاس دوم پرسیده شد درباره اینکه آیا تابه‌حال مسافرت رفتند و مترو سوار شدند یا نه و…

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب بلند خوانی شد و در حین بلندخوانی به پرسش و گفت‌وگو درباره‌ی کتاب پرداختیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

با استفاده از وسایل دورریختنی کاردستی‌هایی مربوط به داستان درست کردند.

مربی: فائزه هاشمی

محل اجرا: کتابخانه توران بانو، مدرسه مهر و ماه کرانی اوز

بیشتر بخوانید: