حین بلندخوانی:

کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد را برای کودکان بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی:

بچه‌ها از روی برگه‌های فعالیت، الگوی پرنده را بریدند و با کاغذ و پارچه نمدی پرنده ساختند.

مربی: مرضیه دهورای

محل اجرا: سراوان

بیشتر بخوانید: