حین بلندخوانی: کتاب گلوپس را برای کودکان بلندخوانی کردیم. تصاویر کتاب برای آن‌ها خیلی جذاب بود.

خلاصه داستان: گلوپس، پسرک تخسی است که برای اولین بار می‌خواهد به مدرسه برود. ظاهر گلوپس با همه فرق دارد و خیلی حرف گوش کن نیست.

بعد از بلندخوانی: کودکان از روی تصاویر کتاب نقاشی کشیدند.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان

بیشتر بخوانید: