ابتدا شناسنامه  کتاب گفته شد. سپس کتاب در اختیار بچه‌ها داده شد و آن‌ها درباره عکس‌ها صحبت کردند. با استفاده  از کار برگ‌ها نقاشی آن صورت گرفت و با نشان دادن عکس‌های کتاب ترتیب داستان (توالی) انجام شد.

در مرحله بعد داستان برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول بلندخوانی شد.

مربی: آقای طحانی