حین بلندخوانی:

برای آنکه کودکان بتوانند حس امید را تجسم کنند، کتاب درخت قرمز را برایشان بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی:

ترسیم دنیایی عاری از احساس و امید برای کودکان جالب بود. این کتاب دنیا را به یک ماشین ناشنوا تشبیه کرده بود و این حس برای بعضی از کودکان آشنا و برای بعضی عجیب بود.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا: کتابخانه ژیوان، پارک نشاط، سرپل ذهاب

بلندخوانی کتاب درخت قرمز، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97

بیشتر بخوانید: