این آموزگار خلاق، کودکان روستایی در زابل را از راه نمایش و کتابخوانی، به دنیای رنگارنگ بودن و پذیرش تفاوت‌ها می‌برد!

سیستان و بلوچستان، زابل، بنجار
مربی : محمد آذریان   کتاب: المر