مراحل کار: نشستن در قست سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک سوم

هدف: آشنا شدن با شخصیت ژله‌ای لولوپی و عددنویسی ۹-۸-۷

فعالیت: انجام دادن کاربرگ مربوط به داستانک و درست کردن ژله

واکنش: وقتی صحبت از ژله‌ای بودن لولوپی شد، کودکان بلافاصله واکنش نشان دادند و هر کدام با هیجان خاطراتی مربوط به ژله تعریف کردند.

محمدجواد گفت: هر موقع عروسی می‌روند ژله می‌خورند، فاطمه گفت: وقتی مهمان داریم من در درست کردن ژله به مادرم کمک می‌کنم، نازنین حسینی و نازنین نورزهی هم گفتند ژله درست کردن را بلد هستند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: