برای بچه‌های کتاب‌های مختلف مانند داستان‌های نخودی، مرغ سرخ پاکوتاه و قورباغه دوست پیدا می‌کند را بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش داستان‌ها را اجرا کردیم.

کتابدار: اسما قنبرزهی

محل اجرا: کتابخانه دبستان شهید عالی، روستای رادوچاهی، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: