نوبت صبح به مدرسه‌ی نرگس سر زدم.

مدیر مدرسه‌ی نرگسخانم مهربانی به نام خانم کاظمی بود و استقبال گرمی از ما کردند. مدرسه آن‌ها شامل سه کلاس بود اول و دوم و سوم چون تمام کلاس‌های مدرسه تخریب‌شده بود و این سه کلاس هم واقعاً کامل قابل‌استفاده نبود، کتابخانه نداشتند .

من برای آن‌ها کتابخانه کلاسی بردم که خیلی دوست داشتند بچه‌ها استقبال گرمی کردند.

سه زنگ سر کلاس آن‌ها بودم هر زنگ سر یک کلاس و با هر سه کلاس اجرا داشتم کلاس سوم بلندخوانی کتاب برسد به دست معلم عزیزم  را داشتم که خیلی خوب بود و از روی جلد معرفی شد راجع به نامه‌های امیلی با معلمش خیلی حرف زدیم بچه‌ها خیلی دوست داشتند و بعد از بلند‌خوانی نیز نقاشی نهنگ داستان و امیلی را کشیدند.

سر کلاس دوم کتاب برگ‌ها را درس دادیم که تصویرسازی کتاب این‌قدر زیبا بود من قبلش برای بچه‌ها یک نایلون برگ  گوناگون  با کاغذهای رنگی بردم و بعد از اجرا بچه‌های کلاس دوم با برگ‌ها کاردستی‌های زیبایی درست کردند .

سر کلاس اول بعدازاینکه راجع به حیوان بز و استفاده‌هایش،  درخت خرما و مفید بودن میوه و بدن درخت برای انسان حرف زدیم کتاب خاله بزی و درخت خرما را بلندخوانی کردم که خیلی دوست داشتند و برای فعالیت بعد از بلندخوانی ما دو نمودار کشیدیم راجع به استفاده‌های درخت خرما و حیوان بز که در هر ردیف استفاده‌های آن را نوشتیم.

محل اجرا: مدرسه‌ی نرگس، ثلاث، کرمانشاه