فعالیت‌های انجام‌شده:

بلند خوانی دو کتاب رفتم به باغی و مرغ سرخ پاکوتاه

معرفی سی‌بی‌لک به کودکان

معرفی الفبا ورزی و سی‌بی‌لک

مربی: رقیه زومکزهی

محل اجرا: دبستان مریم، حوزه بخشان، سراوان

بیشتر خوانید: