امروز بلند خوانی کتاب چه و چه و چه، یه بچه» با توضیح مباحث علوم بخش حیوانات و غذا آن‌ها  و ریاضی مباحث  شمارش اعداد۱ تا ۹ و مبحث تفریق  و درس  هنر با ساختن بچه خرگوش‌ها و کار با قیچی و چسب  و تزیین صحنه نمایش توسط خودشان، برای آموزش بهتر مفاهیم درسی همراه با بلندخوانی داستان انجام شد.

مربی: حسینی

محل اجرا: مدرسه استثنایی، زاهدان

   بیشتر بخوانید: