پیش از بلندخوانی: در مورد برق و تغییری که استفاده از آن در دنیا ایجاد کرده است و اثر آن بر زندگی روزمره امروز ما گفت‌وگو شد. به ادیسون و فکر او اشاره شد. مشخصات کتاب خوانده شد.

حین بلندخوانی: بچه‌ها در مورد شکل فکر پسرک داستان نظر دادند: تخم مرغ است، چرا تاج و پا دارد، این فکر فقط تصور اوست و … و حدس‌هایی در این مورد زدند که بعدا قرار است فکر او چه بشود و چه شکلی پیدا کند؟ از بچه‌ها پرسیده شد که آیا آن‌ها هم با فکرشان حرف می‌زنند یا بازی می‌کنند؟ از بچه‌ها پرسیده شد که اگر پسرک فکرش را به دیگران نشان دهد آن‌ها چه کار خواهند کرد؟ از بچه‌ها پرسیده شد اتفاق شگفت انگیزی که برای فکر پسرک افتاد چه بود؟

پس از بلندخوانی: هر یک از بچه‌ها یک قایق کاغذی درست کردند و روی آن یک فکر نوشتند. قایق‌ها جمع آوری شد. به دو گروه تقسیم شدند، و به هر گروه از میان قایق‌ها، دو قایق به صورت تصادفی داده شد تا فکر نوشته شده روی آن‌ها را بخوانند و یکی از دوقایق را برای این که نشان دهند با فکر روی آن چه خواهند کرد انتخاب کنند، سپس دور میزها نشستند و قرار شد با انتخاب خودشان، به صورت گروهی یا انفرادی، با استفاده از خمیربازی، نقاشی یا با نوشتن نشان دهند که با آن فکری که انتخاب کرده اند چه کار می کنند.