ابتدا آواهای مختلف مثل آوای قطار آوای کارخانه، آوای ماشین، آوای پرندگان را با کودکان تکرار و یادآوری کردیم.

از کودکان پرسیدیم مامان چه کسی در خانه چرخ‌خیاطی دارد بعضی گفتند: مامان ما دارد، از آن‌ها پرسیدیم وقتی مامان می‌دوزد چرخ‌خیاطی چه آوایی دارد؟ کودکان هرکدام صدایی درآوردند.

بعد داستانک را برایشان خواندیم و در حین خواندن، آوای تک و تک‌چرخ خیاطی را باهم تکرار کردند. گفتیم: وقتی چرخ تند می‌دوزد آوایش چگونه است؟ کودکان صدای تکو تک را تند تکرار کردند و گفتند: این‌جوری.

پرسیدیم حالا وقتی خسته می‌شود صدایش چگونه است؟ کودکان صدای چرخ‌خیاطی را خسته و بی‌حال تکرار کردند.

بعد در مورد تصویر باهم صحبت کردیم و ا‌سم بچه‌گربه‌ها را پرسیدیم که بعضی از کودکان اسم می‌آ و بی‌آ  را باهم اشتباه می‌گرفتند و جابه‌جا می‌گفتند، که به آن‌ها گفتیم آن‌یکی که دختر است و پاپیون دارد بی‌آ است.

برای فعالیت هر دو نوبت با کودکان به کارگاه خیاطی ماندگار رفتیم تا باهم آوای چرخ را بشنوند و تکرار کنند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار

بیشتر بخوانید: