بلندخوانی در فضای باز با کودکان، فروردین 97

اجرای برنامه با من بخوان به صورت خود جوشانه و داوطلبانه توسط آموزگاری در روستای قطرویه، شیراز

بیشتر بخوانید: